Kategorie

Regulamin

I. Definicje 

 1. Sprzedający: Bauneo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul.Fabrycznej 17, 64-100 Leszno,
  NIP: 697-23-03-346, REGON: 301926300, e-mail: sklep@bauneo.pl.
 2. Sklep Internetowy: sklep internetowy Bauneo.pl działający pod adresem www.bauneo.pl prowadzony przez Sprzedającego.
 3. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady realizowania sprzedaży i usług w Sklepie Internetowym Bauneo.pl
 4. Produkt: towar lub usługa oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 5. Klient: kupujący produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy - osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienie: zlecenie zakupu ze wskazaną ceną złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Hurtownia Partnerska: hurtownia posiadająca umowę współpracy ze Sklepem Internetowym Bauneo.pl.
 8. Dział Obsługi: Dział Obsługi Klienta sklepu internetowego, znajdujący się w Lesznie 64-100, ul. Geodetów 1, e-mail: kontakt@bauneo.pl, tel. +48 796 850 750.

 

 

II. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w Bauneo.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając ze strony Sklepu Internetowego lub poczty elektronicznej oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00.
 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta.
 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu
  art.66 1 § 1Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 3 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu i dodania ich do koszyka;
  2. wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
  3. kliknięcia przycisku  „Potwierdź zamówienie”;
  4.  wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu;
  5.  zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 1 dnia roboczego, wysyła wiadomość
  e-mail lub kontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia;
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy;
  3. propozycji zmian, tzw. nowa oferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja oferty po zmianach przez Klienta.
 7. Przyczyną wystąpienia nowej oferty, o której mowa w pkt 5c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, itp.
 8. Nowa oferta, o której mowa w pkt 5c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 3 dni. Po tym czasie nowa oferta wygasa. Akceptacja jej przez Klienta w terminie jej obowiązywania powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w nowej ofercie.
 9. Dowodem zakupu w sklepie Bauneo.pl, jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia, istnieje również możliwość wystawienia paragonu sprzedaży.

 


III. Ceny i zasady płatności

 1. Ceny produktów umieszczone na stronie www.bauneo.pl są cenami brutto podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy oraz innych opłat, które mogą być konieczne do uiszczenia w związku z realizacją Zamówienia. Koszty dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie.
 3. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonywać w następujący sposób:
  1. gotówką przy odbiorze towaru, płacone kurierowi - "za pobraniem", wartość zamówienia nie może przekracza kwoty 5000 zł brutto;
  2. przelewem na konto w banku, przelew tradycyjny, przelew elektroniczny.
 4. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia. 
 5. Należność za zamówienie  "za pobraniem" należy uiścić  podczas odbioru towaru.
 6. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane  Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji (dotyczy zamówień z formą płatności – przelew).
 7. Podczas zakupów w Sklepie Internetowym nie są uwzględniane jakiekolwiek przywileje związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez Sprzedającego poza Sklepem internetowym.

 

IV. Dostawa i czas realizacji

 1. Maksymalny czas realizacji nie przekracza 21 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia). Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta.
 2. W przypadku zamówienia "gotówka przy odbiorze" oraz „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia z płatnością na konto termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty.
 4. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia, wagi i wymiarów paczki. Koszty dostawy potwierdzane są z Klientem indywidualnie.
 5. Wszystkie przesyłki wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca.
 6. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy próbie doręczenia przesyłki.
 7. Rozładunek dostarczonego towaru pozostaje po stronie kupującego, chyba że w potwierdzeniu zamówienia postanowiono inaczej.
 8. W chwili odbioru przesyłki Klient powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania  zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki "za pobraniem" dopiero po uregulowaniu płatności. W przypadku stwierdzenia przez Klienta zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.  Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. 

 

IV. Gwarancja, Reklamacje i Zwroty 

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki  gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne powinny być zgłaszane pisemnie do Działu Obsługi.
 2. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacje powinny być składane pisemnie do Działu Obsługi z użyciem formularza reklamacyjnego
 4. Sprzedający ma 14 dni od daty wpłynięcia formularza reklamacyjnego na rozpatrzenie zasadności reklamacji.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w okresie 10 dni od daty odbioru zamówionego towaru, Klient, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Można zwracać produkty wyłącznie w stanie niezmienionym (kompletne, nieuszkodzone, nieużywane).  
 6. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej.
 7. Do przesyłki z towarem zwracanym w trybie określonym w pkt 5 powyżej, należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wskazanie konta bankowego, na które klient chce otrzymać zwracaną za towar należność.
 8. Zwrot zapłaty za towar nastąpi w terminie do 14-dni od dnia doręczenia - odstąpienia od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy, w którym mowa w pkt 5 nie przysługuje w następujących wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

10. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

 

VI. Pozostałe postanowienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 2. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  1. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  2. włączoną obsługę Java Script;
  3. aktywny adres e-mail.
 5. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby dane techniczne, zdjęcia i opisy produktów dostępnych w sklepie były zgodne z rzeczywistością. 
 6. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Produktu. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu może wynikać z indywidualnych ustawień monitora lub wyświetlacza.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego i w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 8. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 9. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Klienta są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

10. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty zakupu.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim.

Sprzedający udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Klienta, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.